Traininger

Dënchdes mam Tom Schmit:
- vun 18:15 vis 19:45 vir Kanner vun 8/9-13 Joer (Erfuerener)

Mëttwochs mam Kübra Tekneci:

- vun 17:00 bis 18:15 vir Kanner vun 5-8 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 18:15 bis 19:45 vir Kanner vun 9-13 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 19:45 bis 21:15 vir Kanner an Erwuessener ab 14 Joër (Judo Cours vir Ufänger an Erfuerener)

Freides mam Kübra Tekneci a mam Tom Schmit:
- vun 17:00 bis 18:15 vir Kanner vun 5-8 Joer (Ufänger an Erfuerener)
- vun 18:15 bis 19:45 vir Kanner vun 9-13 Joer (Ufänger an Erfuerener)
- vun 19:45 bis 21:15 vir Kanner an Erwuessener ab 14 Joër (Judo Fitness-Cours vir Ufänger an Erfuerener)
_______________________
 
Les mardis avec Tom Schmit:
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 8/9-13 ans (expérimentés)

Les mercredis avec Kübra Tekneci:
- de 17:00-18:15 pour des enfants de 5-8 ans (débutants)
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 9-13 ans (débutants)
- de 19:45-21:15 pour des enfants et adultes à partir de 14 ans (cours de judo pour débutants et expérimentés)

Les vendredi avec Kübra Tekneci et avec Tom Schmit:
- de 17:00-18:15 pour des enfants de 5-8 ans (débutants et expérimentés)
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 9-13 ans (débutants et expérimentés)
- de 19:45-21:15 pour des enfants et adultes à partir de 14 ans (cours de judo-fitness pour débutants et expérimentés)

Cours de Judo Fitness | Judo Fitness Cours

Cours de Judo Adultes | Judo ab 15 Joër