Traininger

Dënschdeg mam Tom Schmit a mam Dany Schlim:
- vun 16:30 vis 17:30 vir Kanner vun 3-5 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 18:15 vis 19:45 vir Kanner vun 8/9-13 Joer (Erfuerener)

Mëttwochs mam Franz Kofler a mam Dany Schlim:
- vun 17:00 bis 18:15 vir Kanner vun 5-8 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 18:15 bis 19:45 vir Kanner vun 9-13 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 19:45 bis 21:15 vir Kanner an Erwuessener ab 14 Joër (Judo Cours vir Ufänger an Erfuerener)

 

Donneschdeg mam Pascal Thurmes:
- vun 18:15 vis 19:45 vir Kanner vun 8/9-13 Joer (Erfuerener)

 

Freideg mam Franz Kofler a mam Timo Wenzel:
- vun 17:00 bis 18:15 vir Kanner vun 5-8 Joer (Ufänger an Erfuerener)
- vun 18:15 bis 19:45 vir Kanner vun 9-13 Joer (Ufänger an Erfuerener)
- vun 19:45 bis 21:15 vir Kanner an Erwuessener ab 14 Joër (Judo Fitness-Cours vir Ufänger an Erfuerener)

_______________________

Les mardis avec Tom Schmit et Dany Schlim:
- de 16:30-17:30 pour des enfants de 3-5 ans (débutants)
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 8/9-13 ans (expérimentés)

 

Les mercredis avec Franz Kofler:
- de 17:00-18:15 pour des enfants de 5-8 ans (débutants)
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 9-13 ans (débutants)
- de 19:45-21:15 pour des enfants et adultes à partir de 14 ans (cours de judo pour débutants et expérimentés)

 

Les jeudis avec Pascal Thurmes:
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 8/9-13 ans (expérimentés)

Les vendredis avec Franz Kofler et avec Timo Wenzel:
- de 17:00-18:15 pour des enfants de 5-8 ans (débutants et expérimentés
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 9-13 ans (débutants et expérimentés)
- de 19:45-21:15 pour des enfants et adultes à partir de 14 ans (cours de judo-fitness pour débutants et expérimentés)

 

Cours de Judo Fitness | Judo Fitness Cours

Cours de Judo Adultes | Judo ab 15 Joër