Traininger

Dënschdes mam Tom Schmit:
- vun 16:30 vis 17:30 vir Kanner vun 3-5 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 18:15 vis 19:45 vir Kanner vun 8/9-13 Joer (Erfuerener)

 

Mëttwochs mam Franz Kofler a mam Benedikt Gebhard:
- vun 17:00 bis 18:15 vir Kanner vun 5-8 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 18:15 bis 19:45 vir Kanner vun 9-13 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 19:45 bis 21:15 vir Kanner an Erwuessener ab 14 Joër (Judo Cours vir Ufänger an Erfuerener)

 

Donneschdes mam Pascal Thurmes:
- vun 18:15 vis 19:45 vir Kanner vun 8/9-13 Joer (Erfuerener)

 

Freides mam Franz Kofler a mam Timo Wenzel:
- vun 17:00 bis 18:15 vir Kanner vun 5-8 Joer (Ufänger an Erfuerener)
- vun 18:15 bis 19:45 vir Kanner vun 9-13 Joer (Ufänger an Erfuerener)
- vun 20:00 bis 21:30 vir Elteren, Ufänger an Judoka'en ab 14 Joër (Nei! Méi Infos um Flyer drënner)

_______________________

 

Les mardis avec Tom Schmit:
- de 16:30-17:30 pour des enfants de 3-5 ans (débutants)
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 8/9-13 ans (expérimentés)

 

Les mercredis avec Franz Kofler et Benedikt Gebhard:
- de 17:00-18:15 pour des enfants de 5-8 ans (débutants)
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 9-13 ans (débutants)
- de 19:45-21:15 pour des enfants et adultes à partir de 14 ans (cours de judo pour débutants et expérimentés)

 

Les jeudis avec Pascal Thurmes:
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 8/9-13 ans (expérimentés)

 

Les vendredis avec Franz Kofler et avec Timo Wenzel:
- de 17:00-18:15 pour des enfants de 5-8 ans (débutants et expérimentés
- de 18:15-19:45 pour des enfants de 9-13 ans (débutants et expérimentés)
- de 20:00-21:30 pour les parents, débutants et judokas à partir de 14 ans (nouveau! voire l'affiche ci-dessous

 

Cours de Judo Adultes | Judo ab 15 Joër

Hall National des Arts Martiaux - Strassen

WOU? WHERE? WO? OÙ?

Hall National des Arts Martiaux
284, Rue de Reckenthal
L-2410 Strassen
Luxembourg
 
1. Stack 
1st floor
1. Stock
1er étage

Déi 2 lescht Vestiairen si fir de Judo
The last 2 changingrooms are for Judo
Die 2 letzten Umkleiden sind für's Judo
Les 2 derniers vestiaires sont pour le Judo
 

NEW - special courses for parents