Traininger 2020/2021

Dënschdes mam Tom Schmit a Serge Schaul:
- vun 16:00 bis 16:45: vir Kanner vun 3-5 Joer (Bebe Judo)
- vun 17:00 bis 18:15: vir Kanner vun 6-9 Joer (Erfuerene Grupp)
- vun 18:30 bis 20:00: vir Kanner a Jugendlecher vun 10-15 Joer (Erfuerene Grupp)

 

Mëttwochs mam Franz Kofler a Benedikt Gebhard:
- vun 17:00 bis 18:10: vir Kanner vun 6-9 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 18:15 bis 19:45: vir Kanner vun 10-14 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 20:00 bis 21:30: vir Kanner an Erwuessener ab 15 Joër (vir Ufänger an Erfuerener)

 

Donneschdes mam Tom Schmit a Serge Schaul:
- vun 17:00 bis 18:15: vir Kanner vun 6-9 Joer (Erfuerene Grupp)
- vun 18:30 bis 20:00: vir Kanner a Jugendlecher vun 10-15 Joer (Erfuerene Grupp)

 

Freides mam Franz Kofler, Benedikt Gebhard an Timo Wenzel:
- vun 17:00 bis 18:10: vir Kanner vun 6-9 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 18:15 bis 19:45: vir Kanner vun 10-14 Joer (Ufänger-Grupp)
- vun 20:00 bis 21:30: vir Kanner an Erwuessener ab 15 Joër (vir Ufänger an Erfuerener)

 

_______________________

 

Les mardis avec Tom Schmit et Serge Schaul :
- de 16:00 à 16:45: pour des enfants de 3-5 ans (Bebe Judo)
- de 17:00 à 18:15: pour des enfants de 6-9 ans (groupe des expérimentés)
- de 18:30 à 20:00: pour des enfants et adolescents de 10-15 ans (expérimentés)

 

Les mercredis avec Franz Kofler et Benedikt Gebhard:
- de 17:00 à 18:10: pour des enfants de 6-9 ans (débutants)
- de 18:15 à 19:45: pour des enfants de 10-14 ans (débutants)
- de 20:00 à 21:30: pour des enfants et adultes à partir de 15 ans (débutants et expérimentés)

 

Les jeudis avec Tom Schmit et Serge Schaul:
- de 17:00 à 18:15: pour des enfants de 6-9 ans (groupe des expérimentés)
- de 18:30 à 20:00: pour des enfants et adolescents de 10-15 ans (expérimentés) 

 

Les vendredis avec Franz Kofler, Benedikt Gebhard et Timo Wenzel:
- de 17:00 à 18:10: pour des enfants de 6-9 ans (débutants)
- de 18:15 à 19:45: pour des enfants de 10-14 ans (débutants)
- de 20:00 à 21:30: pour des enfants et adultes à partir de 15 ans (débutants et expérimentés)

 

Hall National des Arts Martiaux - Strassen

WOU? WHERE? WO? OÙ?

Hall National des Arts Martiaux
284, Rue de Reckenthal
L-2410 Strassen
Luxembourg
 
1. Stack 
1st floor
1. Stock
1er étage

Déi 2 lescht Vestiairen si fir de Judo
The last 2 changingrooms are for Judo
Die 2 letzten Umkleiden sind für's Judo
Les 2 derniers vestiaires sont pour le Judo
 

Traininger 2020/2021